Ikonapolteknik@polteknik.pl Ikona+ 48 58 684 86 35 Ikona+48 601 569 456 Rzetelna Firma Firma rodzinna
PL EN
menu button

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowane do transakcji zawieranych w ramach sprzedaży w sklepie internetowym (zwanym dalej Sklepem).

 2. Sklep prowadzony jest przez POLTEKNIK LTD Sp. z o.o. 80-297 Banino, Miszewko 35 - wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000095544, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, NIP 585-02-07-121, REGON 002889928, zwaną dalej Sprzedawcą,

 3. Sprzedaż w ramach Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Sprzedaż i oferta Sklepu nie jest przeznaczona dla konsumentów.

 4. Przedsiębiorca składający zamówienie w ramach Sklepu akceptuje stosowanie niniejszego Regulaminu, wyłączając tym samym zastosowanie własnych ogólnych warunków i pozostałych wzorców umownych.

II. Zawarcie Umowy

 1. Ogłoszenie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowi - stosownie do treści art. 71 k.c. -zaproszenie do zawarcia umowy.

 2. Składanie zamówień możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się na konto klienta. Dane rejestracyjne zawierają w szczególności firmę Przedsiębiorcy, numer NIP oraz adres e-mailowy do kontaktów.

 3. Przedsiębiorca zainteresowany zakupem towaru znajdującego się na stronie internetowej Sklepu składa za pomocą formularza internetowego zamówienie.

 4. W terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdzi zamówienie i przedstawi Przedsiębiorcy wycenę zamówionych przedmiotów oraz kosztów przesyłki. Brak potwierdzenia zamówienia lub przedstawienia wyceny w powyższym terminie oznacza, że zamówienie w odpowiednim zakresie przestaje wiązać strony.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji zamówienia bez podania przyczyny wyłączając stosowanie domniemania z art. 682 k.c. Przedsiębiorcy nie przysługują z powodu nie zawarcia umowy żadne roszczenia, w szczególności odszkodowawcze.

 6. Umowa zostaje zawarta z chwilą ostatecznego potwierdzenia zamówienia i jego wyceny przez Przedsiębiorcę.

 

III. Warunki płatności

 1. Sprzedaż towarów następuje za cenę wskazaną w wycenie, o której mowa w pkt II.4

 2. Rozliczenie następuje w złotych polskich, o ile strony nie postanowią inaczej.

 3. Płatność za zamówiony towar nastąpi w formie uzgodnionej przez strony.

 4. Po pozytywnym zweryfikowaniu Przedsiębiorcy pod kątem wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, Sprzedawca może udzielić Przedsiębiorcy odroczonego terminu płatności na warunkach indywidualnie ustalonych przez Sprzedawcę.

 5. W przypadku opóźnienia w płatności ceny, Sprzedawca ma prawo dochodzić odsetek ustawowych. Obok tego przysługuje mu uprawnienie do:

 1. Odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na zapłatę,

 2. Wstrzymania się z dostawą z tytułu tej lub każdej innej sprzedaży do czasu pełnej zapłaty wszelkich należności,

 3. Jednostronnej zmiany warunków płatności na pełną lub częściową przedpłatę na wszelkie obecne i przyszłe zamówienia,

 4. Żądania naprawienia wyrządzonej szkody,

 5. Żądania zwrotu wszelkich udzielonych ulg, zniżek i rabatów.

IV. Wydanie towaru

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się następnego dnia roboczego po:

 1. zaksięgowaniu kwoty należności za sprzedany towar – w przypadku przedpłaty

 2. zawarciu umowy – w przypadku udzielenia odroczonego terminu płatności.

 1. Towar zostanie przesłany przesyłką kurierską na wskazany w formularzu zamówienia i potwierdzony w wycenie adres na terenie RP. Inna forma wydania towaru musi być wyraźnie uzgodniona przez strony.

 2. W chwili wydania towaru Przedsiębiorca zobowiązany jest sprawdzić towar - pod względem jakościowym i ilościowym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na ewentualne wady i braki w terminie późniejszym.

 3. Towar objęty zamówieniem pozostaje własnością Sprzedawcy aż do pełnej zapłaty ceny.

V. Gwarancja i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca gwarantuje, że towary które Przedsiębiorcy mogą nabyć w ramach sprzedaży w Sklepie, są pełnowartościowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.

 2. Sprzedawca udziela kupującemu Przedsiębiorcy gwarancji na sprzedany towar przez okres 6 miesięcy licząc od daty wydania towaru.

 3. Przedsiębiorca winien złożyć reklamację niezwłocznie po sprawdzeniu towaru, o którym mowa w pkt IV.3, a w przypadku kiedy wada ujawniła się później – niezwłocznie po ujawnieniu wady.

 4. Wraz ze złożeniem reklamacji, Przedsiębiorca winien przesłać Sprzedawcy reklamowany towar do zbadania na własny koszt. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Przedsiębiorcy koszt przesyłki.

 5. W ramach gwarancji Sprzedawca wg własnego uznania wymieni wadliwy towar na rzecz wolną od wad lub wadę usunie.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni roboczych, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu nie będzie poczytywany za uznanie reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu z przyczyn obiektywnych, w szczególności gdy konieczna będzie konsultacja producenta. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę.

 7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek szkód wynikłych z przyczyn leżących po stronie Przedsiębiorcy, a szczególnie konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania. Gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, pożar, uderzenia pioruna, nieprawidłowe czy niestabilne napięcie zasilania, niewłaściwa instalacja.

 8. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, jeżeli są one zgodne z podanymi przez producenta.

 9. Gwarancji nie podlegają materiały i elementy zużywalne, w szczególności dysze, osłony, elementy optyki.

 10. Sprzedawca nie gwarantuje przydatności towaru do określonego celu lub użycia. Przedsiębiorca składając zamówienie dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie Sklepu.

 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego Przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swojego zobowiązania jedynie w sposób umyślnie zawiniony. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, utracone korzyści oraz niezrealizowany zysk. Górna granica odpowiedzialności Sprzedawcy nie będzie przekraczała wartości fakturowej produktu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie stosunki zobowiązaniowe zwarte w ramach Sklepu poddane są prawu polskiemu.

 3. Wszelkie spory dotyczące stosunków zobowiązaniowych zawartych w ramach Sklepu rozwiązywane będą przez strony na drodze ugodowej. W przypadku braku porozumienia między stronami, sądem właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 4. Oświadczenia przesłane Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany przy rejestracji konta uważa się za skuteczne.

 5. Sprzedawca ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie. Do sprzedaży zawartej przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują zapisy dotychczasowe.

AKYAPAK - TurcjaAPOLLO S.R.L. - WłochyAUTOPULIT - HiszpaniaBAYKAL - TurcjaJORNS - SzwajcariaMITSUBISHI ELECTRIC - JaponiaMURATEC - JaponiaOMAS - WłochyRAS - NiemcySCHECHTL - NiemcyTORMEC - SzwajcariaWEINBRENNER - NiemcyKRASSER - Austria

NOWOŚCI 2020!